TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hà Hưng (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Bài giảng "Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 3: Tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức sử dụng đất đai, tổ chức sử dụng lao động, tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất. . | Logo Chương 3 Tổ chức sử dụng yếu tố sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp Logo Contents 1 2 3 Tổ chức sử dụng đất đai Tổ chức sử dụng lao động Tổ chức sử dụng tư liệu sản xuất Company Logo Logo I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN trò 1/TLSX chủ yếu và đặc biệt 2/ Là chỗ dựa, địa điểm Company Logo Logo I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN 2. Đặc điểm 1/ Là sản phẩm của tự nhiên, đồng thời là sản phẩm của xã hội 2/ Số lượng có hạn, khả năng tái tạo vô hạn 3/ Chất lượng không đồng nhất Company Logo Logo I. Tổ chức sử dụng đất đai trong KDNN 2. Tổ chức sử dụng 1/ Phân loại: Theo mục đích: • 1/Đất nông nghiệp: – Đất trồng cây hàng năm – Đất trồng cây lâu năm • 2/Đất lâm nghiệp: – Đất rừng tự nhiên – Đất đang có rừng trồng – Đất có thể sd vào mục đích lâm nghiệp Company .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.