TAILIEUCHUNG - Thông tư 19/2016/TT-BCT

Thông tư số 19/2016/TT-BCT Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; | BỘ CÔNG THƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19/2016/ TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2016 THÔNG TƢ Quy định định mức tiêu hao năng lƣợng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nƣớc giải khát Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và giải pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; .vn tnam e atVi .Lu Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; ww w Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát như sau: Chƣơng I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về: 1. Định mức tiêu hao năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát trong giai đoạn đ n h t năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 – đ n h t năm 2025. 2. Phương pháp xác định suất tiêu hao năng lượng trong các cơ sở sản xuất ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát. 3. Thông tư này không áp dụng đối với các sản phẩm nước tinh khi t và nước khoáng. 1 Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 1. Cơ sở sản xuất, tổ chức và cá nhân hoạt động trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát. 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Suất tiêu hao năng lượng (SEC) là tổng mức năng lượng tiêu hao để sản xuất một đơn vị sản phẩm. 2. Định mức tiêu hao năng lượng là chỉ số suất tiêu hao năng lượng (SEC) ti n tiên ứng với từng giai đoạn do Bộ Công Thương quy định trong Thông tư này. 3. 01 hecto lít (1hl) là đơn vị đo thể tích bằng 100 lít (100l). Chƣơng II .vn tnam e ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƢỢNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BIA .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.