TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản trị kinh doanh nông nghiệp: Chương 1 - ThS. Nguyễn Hà Hưng (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Bài giảng "Quản trị kinh doanh nông nghiệp - Chương 1: Nhập môn quản trị kinh doanh nông nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở kinh doanh nông nghiệp, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến QTKDNN. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Ths. Nguyễn Hà Hưng Bộ môn: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Chương 1 NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NỘI DUNG 1 Cơ sở kinh doanh nông nghiệp 2 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 3 Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ảnh hưởng đến QTKDNN ktnnktqd I. CƠ SỞ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 1. Khái niệm Cơ sở sxkd nông nghiệp là hình thức sxkd cơ sở (hay đơn vị sxkd cơ sở) trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp (đất đai, vốn, cơ sở vật chất-kỹ thuật và các điều kiện tự nhiên, kinh tế khác) nhằm sản xuất ra nông sản phẩm hàng hóa và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu xã hội I. CƠ SỞ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 2. Vị trí: có vị trí hết sức quan trọng: • là đơn vị sxkd cơ sở tức là tế bào của nền kinh tế quốc dân • thực hiện chức năng sản xuất nông sản, dịch vụ sản xuất nông nghiệp và phân phối: • Trả lương (hoặc trả công) cho người lao động • Bù đắp các tư liệu sản xuất đã tiêu dung • Trả lãi tiền vay • Các khoản thuế và đóng góp xã hội cho Nhà nước hoặc ngân sách địa phương • Trích từ lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất, phát triển phúc lợi công cộng và chia cổ phần đóng góp cho cổ đông (nếu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.