TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Nguyễn Kim Nam (2011)

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 9: Sổ sách kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò của sổ sách kế toán, phân loại sổ sách kế toán, quy trình kế toán trên sổ sách kế toán, các hình thức kế toán. . | NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chương IX SỔ SÁCH KẾ TOÁN . KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA SỔ SÁCH KẾ TOÁN . PHÂN LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN . QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN . CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA SỔ SÁCH KẾ TOÁN . Khái niệm Sổ kế toán là những tờ sổ có kết cấu mẫu sổ phù hợp với hình thức kế toán sử dụng, dùng ñể ghi chép hệ thống hóa thông tin về nghiệp vụ kinh tế, tài chính trên cơ sở chứng từ kế toán phục vụ cho việc lập các báo cáo kế toán. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA SỔ SÁCH KẾ TOÁN . Khái niệm Sổ kế toán có nội dung chủ yếu sau: - Ngày tháng ghi sổ; - Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán - Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; - Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính - Số dư ñầu kỳ, số tiền phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ; - Họ tên, chữ ký của những người liên quan ñến sổ. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA SỔ SÁCH KẾ TOÁN . Vai trò - Dùng ñể tổng hợp số liệu ñã ñược phản ánh trên chứng từ gốc thành các chỉ tiêu kinh tế cần thiết. - Có tác dụng quan trọng khi lập báo cáo kế toán cuối kỳ. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.