TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Nguyễn Kim Nam (2011)

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 8: Kế toán các khoản kinh doanh chủ yếu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán các quá trình cung cấp, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình tiêu thụ,. . | Nguyên lý kế toán Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chương VIII KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU . KHÁI QUÁT CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP . KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT . KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ . KẾ TOÁN XÁC ðỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KHÁI QUÁT CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp sản xuất: gồm 3 giai ñoạn (cung cấp, sản xuất và tiêu thụ). Doanh nghiệp thương mại: gồm 2 quá trình là mua hàng và bán hàng. Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, tín dụng: 2 giai ñoạn (huy ñộng vốn, giải ngân vốn). Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KHÁI QUÁT CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Các quá trình kinh doanh có những ñặc ñiểm chung: Bắt ñầu bằng hình thái giá trị, kết thúc cũng bằng hình thái giá trị. Có các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH CUNG CẤP . Tài khoản sử dụng - TK 151 ”Hàng mua ñang ñi ñường” - TK 152 ”Nguyên vật liệu” - TK 153 “Công cụ, dụng cụ” - TK 156 “Hàng hóa” Tổng hợp bởi Nguyễn Kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.