TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 7 - ThS. Nguyễn Kim Nam (2011)

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành, ý nghĩa và nội dung phương pháp tổng hợp cân đối kế toán; hệ thống các bảng tổng hợp cân đối kế toán. | NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam Chương VII PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN . HỆ THỐNG CÁC BẢNG TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN . Cơ sở hình thành Nhằm cung cấp những thông tin tổng quát, toàn diện về từng hoạt ñộng kinh tế tài chính, về tài sản, nguồn vốn tạo ñiều kiện cho quản lý có hiệu quả, hạch toán kế toán ñã xây dựng phương pháp tổng hợp cân ñối kế toán. Tổng hợp cân ñối kế toán là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc ñối tượng hạch toán kế toán. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN . Ý nghĩa Giúp nhận biết ñược những thông tin về tình hình tài sản, tình hình và kết quả hoạt ñộng của ñơn vị. Tạo ñiều kiện cho kiểm tra, phân tích, ñánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình tài chính, tình hình huy ñộng và khai thác các nguồn vốn, nguồn kinh phí. Tổng hợp bởi Nguyễn Kim Nam . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ðỐI KẾ TOÁN . Nội dung Quan hệ cân ñối tổng thể, cân ñối chung: + Quan hệ cân ñối giữa tài sản và nguồn vốn Tài sản = Các khoản nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sở hữu + Quan hệ cân ñối giữa chi phí, thu nhập, kết quả Kết quả = Thu nhập – Chi phí Quan hệ cân ñối bộ phận, cân ñối từng phần Vốn (nguồn vốn) cuối kỳ=Vốn (nguồn vốn) ñầu kỳ+Vốn (nguồn vốn) tăng trong kỳkỳ-Vốn (nguồn vốn) giảm trong kỳ Tổng hợp bởi Nguyễn Kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.