TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 317

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi, đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 317. ! | KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 317 Họ và tên thí sinh:. SBD: Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây? A. Sông Đồng Nai. B. Sông Thu Bồn. C. Sông Ba (Đà Rằng). D. Sông Mê Công. Câu 42: Cho biểu đồ: (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, NXB Thống kê, 2017) Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Cơ cấu GDP/người của một số quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2010 - 2015. B. Tốc độ tăng trưởng GDP/người của một số quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2010 - 2015. C. Quy mô và cơ cấu GDP/người của một số quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2010 - 2015. D. Quy mô GDP/người của một số quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2010 - 2015. Câu 43: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CAO SU CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị : Triệu ha ) Năm 1985 1995 2005 2013 Đông Nam Á 3,4 4,9 6,4 9,0 Thế giới 4,2 6,3 9,0 12,0 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2014, NXB Thống kê , 2015) Nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi diện tích cao su của các nước Đông Nam Á và thế giới giai đoạn 1985 - 2013? A. Tốc độ tăng diện tích cao su của Đông Nam Á chậm hơn của thế giới . B. Diện tích cao su của thế giới tăng mạnh. C. Diện tích cao su của Đông Nam Á tăng nhanh hơn của thế giới. D. Diện tích cao su Đông Nam Á tăng liên tục. Câu 44: Giới hạn độ cao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Bắc hạ thấp hơn so với miền Nam là do A. ảnh hưởng của tín phong Đông Bắc. B. hoạt động của gió mùa Đông Bắc. C. tác động của gió mùa kết hợp với hướng núi. D. địa hình nước ta chủ yếu là đồi núi. Câu 45: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ không có bộ phận địa hình nào dưới đây? A. Vùng núi cao đồ sộ nhất cả nước. B. Vùng đồi chuyển tiếp nhỏ hẹp. C. Các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi. D. Đồng bằng hạ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.