TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 5,6 - ThS. Nguyễn Kim Nam (2011)

Bài giảng bao gồm các nội dung: Cơ sở hình thành, ý nghĩa và nội dung phương pháp đối ứng tài khoản; tài khoản kế toán, quan hệ đối ứng tài khoản, phương pháp ghi sổ kép, bảng cân đối tài khoản, ý nghĩa và cơ sở hình thành hệ thống tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành. | NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Tổng hợp bời Nguyễn Kim Nam Chương V PHƯƠNG PHÁP ðỐI ỨNG TÀI KHOẢN . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ðỐI ỨNG TÀI KHOẢN . TÀI KHOẢN KẾ TOÁN . QUAN HỆ ðỐI ỨNG TÀI KHOẢN . PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KÉP . BẢNG CÂN ðỐI TÀI KHOẢN (BẢNG CÂN ðỐI SỐ PHÁT SINH) Tổng hợp bời Nguyễn Kim Nam . CƠ SỞ HÌNH THÀNH, Ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ðỐI ỨNG TÀI KHOẢN . Cơ sở hình thành . Ý nghĩa . Nội dung phương pháp ñối ứng tài khoản Tổng hợp bời Nguyễn Kim Nam . Cơ sở hình thành Hoạt ñọng kinh tế tài chính ở các ñơn vị rất ña dạng và phong phú, nó ñược hình thành do các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ðể hệ thống hóa ñược thông tin về toàn bộ hoạt ñộng kinh tế tài chính nhằm phục vụ cho lãnh ñạo và quản lý kinh tế tài chính, quản lý tài sản ở các ñơn vị, hạch toán kế toán phải sử dụng phương pháp tài khoản kế toán. Phương pháp ñối ứng tài khoản là phương pháp phản ánh sự biến ñộng của tài sản, nguồn vốn và các quá trình hoạt ñộng ñược thể hiện trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tổng hợp bời Nguyễn Kim Nam . Cơ sở hình thành Hay nói cách khác, phương pháp ñối ứng tài khoản là một phương pháp kế toán ñược sử dụng ñể phân loại ñối tượng kế toán, ghi chép, phản ánh và kiểm tra một cách thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình hiện có và sự vận ñộng của từng ñối tượng kế toán cụ thể. Phương pháp này ñược cấu thành bởi hai yếu tố: tài khoản kế toán và các quan hệ ñối ứng tài khoản. Tổng hợp bời Nguyễn Kim .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.