TAILIEUCHUNG - Ung Thư Tuyến Nhiếp Hộ (1)

Ung thư tuyến nhiếp hộ ngày nay trở thành một ung thư nhiều nhất ở đàn ông (ngoài ung thư da, trừ ung thư da sắc tố đen-) (non -melanoma skin cancers). Lý do chính vì con người sống lâu hơn, và vì trong hơn mười, hai mươi năm qua (độ 1995 trở về sau) đã bắt đầu có thử máu để tìm ra ung thư này (serum PSA - Prostatic Specific Antigen). Việc đó khác hẳn đa số ung thư khác: ung thư phổi chẳng hạn. Trong ung thư phổi: ngày mai có tìm ra ung thư phổi,. | Ung Thư Tuyến Nhiếp Hộ 1 Ung thư tuyến nhiếp hộ ngày nay trở thành một ung thư nhiều nhất ở đàn ông ngoài ung thư da trừ ung thư da sắc tố đen- non -melanoma skin cancers . Lý do chính vì con người sống lâu hơn và vì trong hơn mười hai mươi năm qua độ 1995 trở về sau đã bắt đầu có thử máu để tìm ra ung thư này serum PSA - Prostatic Specific Antigen . Việc đó khác hẳn đa số ung thư khác ung thư phổi chẳng hạn. Trong ung thư phổi ngày mai có tìm ra ung thư phổi hôm nay tất cả các thử nghiệm máu đều vẫn có thể bình thường. Và ngay cả phim phổi regular chest XR cũng không tìm ra ung thư phổi. Nếu muốn thực sự đi tìm ung thư phổi phải làm CAT scan của phổi. Cũng như tất cả các vấn đề khác trong y khoa một vấn đề gì đang tiến đang còn chưa rõ tiêu chuẩn ra sao thì thường có rất nhiều bàn luận. Chẳng hạn vấn đề nóng hổi gần đây nhất có nên lấy máu thử PSA Prostatic Specific Antigen cho những người già hơn 75 tuổi hay không Cũng như tất cả các hoạt động nhân sinh các phản ứng cuả nhân loại thuờng như môt. quả lắc đồng hồ qua ba giai đoạn 1 giai đoạn thứ nhất một cái gì mới đa số đều hồ hởi cho đây phải là tiêu chuẩn mới mọi người nhảy vào như quả lắc vung sang bên phải ai cũng chạy theo và người không chạy theo có thể bị cho là sai dám nghi ngờ đường lối suy nghĩ chính thống main line thinking . 2 giai đoạn thứ nhì bây giờ có thêm lắm người bắt đầu nghi ngờ cái hồ hởi lúc đầu có khi sai nhiều studies ra đời ông nói gà bà nói vịt mọi người bắt đầu không biết đường đâu mà lần - confused - trong đám khói bụi mù. Có nguời lại dám cả gan tuyên bố một cách cực đoan là các teachings ở giai đoạn tiên khởi - giai đoạn 1 đã hoàn toàn sai bét một ngụy khoa học pseudo-science . Đây là lúc cái quả lắc nó vùng sang trái. 3 Rồi cuối cùng nhiều studies rất quan trọng các meta-analysis study cuả các studies ra đời nay mới rõ phải trái cái pendulum nó bây giờ ở điểm giữa điểm Trung Dung như cụ Khổng đã bảo note 1 . Lại nưã các y sĩ chưã ung thư đều nhận thấy ở cùng giai đoạn stage nhưng .