TAILIEUCHUNG - Mẫu số S13-H

Mẫu số S13-H về Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng | Bộ (Sở): Mẫu số S13-H Đơn vị : SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Tài khoản :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2