TAILIEUCHUNG - Mẫu số :S44-H

Mẫu số :S44-H về Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Bộ, Sở: . Mẫu số: S44 -H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB Tên công trình : . . Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số vốn được cấp Số vốn đã sử dụng Khối lượng xác nhận Số hiệu Ngày tháng Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Ngân sách Tự có Khác Xây lắp Thiết bị KTCB khác Xây lắp Thiết bị Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2