TAILIEUCHUNG - "Số nhiều của danh từ"

Muốn chuyển một danh từ số ít sang danh từ số nhiều thì chúng ta thêm s vào đằng sau của từ: VD: book - books; dog - dogs | Số nhiều của danh từ I Quy tắc chung 1 .Muốn chuyển một danh từ số ít sang danh từ số nhiều thì chúng ta thêm s vào đằng sau của từ VD book - books dog - dogs những danh từ đếm được countable nouns mới có dạng số nhiều thêm s các danh từ ko đếm được non-countable nouns không có dạng số nhiều trừ các trường hợp đặc biệt khi các từ được dùng với ý bao quát VD - I drink a cup of tea Tôi uống một cốc trà khác với The teas of Idia are varieties Trà của Ấn Độ rất đa dạng II Ghi nhớ 1. Những danh từ tận cùng bằng s x ch sh thêm es và đọc là iz VD glass - glasses box - boxes branh - braches brush -brushes. 2. Những danh từ tận cùng bằng o thêm es VD hero - heroes tomato - tomatoes potato - potatoes Một số danh từ nguồn gốc nước ngoài ko tuân theo quy tắc này VD piano - pianos dynamo - dynamos photo - photos danh từ tận cùng bằng y đứng sau một phụ âm trước khi thêm s đổi y thành ie VD lady-ladies fly-flies country-countries - Nếu y đứng sau một nguyên âm thì chỉ cần thêm s toy-toys day-days 4. Những danh từ tận cùng bằng f hoặc fe thì khi chuyển sang số nhiều bỏ f hoặc fe thêm ves VD wife-wives life-lives self-selves .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN