TAILIEUCHUNG - Tài liệu về SO SÁNH

So sánh ngang/bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm "as" vào trước và sau tính từ: AS + adj/adv +AS | SO SANH Comparisons 1. So sánh ngang bằng nhau. Hình thức so sánh bằng nhau được thành lập bằng cách thêm as vào trước và sau tính từ AS adj adv AS Ví dụ John is as tall as his father. This box is as heavy as that one 2. So sánh hơn kém. Hình thức so sánh bậc hơn được thành lập bằng cách thêm -er than vào sau tính từ đơn âm tiết hoặc thêm more tính từ từ hai âm tiết trở lên than Ví dụ You are teller than I am John is tronger than his brother The first problem is more difficul than the second 3. So sánh cực cấp. a. Hình thức so sánh bậc nhất được thành lập bằng cách thêm đuôi -est vào sau tính từ đơn âm tiết hoặc thêm -most vào trước tính từ tính từ từ hai âm tiết trở lên . John is the tallest in the class That was the happiest day of my life. Maria is the most beautiful in my class Để chỉ so sánh kém nhất chúng ta có thể dùng The leats để chỉ mức độ kém nhất That film is the least interesting of all. Tính từ gốc so sánh bậc hơn so sánh bậc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN