TAILIEUCHUNG - Mẫu số:S42-H

Mẫu số:S42-H về Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức | Bộ, Sở: . Mẫu số: S42 a -H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI KINH PHÍ NGOÀI HẠN MỨC Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG SỐ TRONG ĐÓ NHẬN GHI CHÚ Số hiệu Ngày tháng Bằng tiền Bằng hiện vật khác 1 2 3 4 5 6 7 8 -Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang -Ngày mở sổ : Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên: Họ tên: Họ tên: 2