TAILIEUCHUNG - Mầu số:S42-H số 999-TC/QĐ/CĐKT

Mầu số:S42-H số 999-TC/QĐ/CĐKT về Sổ theo dõi hạn mức kinh phí | Bộ, Sở: . Mẫu số: S42 -H Đơn vị: (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ Nguồn kinh phí : . . Chương : Loại Khoản . Từ ngày :.Đến ngày : Ngày Số CT Diễn giải Kinh phí được phân phối Kinh phí đã nhận Số chi đề nghị quyết toán Kinh phí Chưa sử dụng chuyển kỳ sau 1 2 3 4 5 6 7 Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2