TAILIEUCHUNG - "Strong form" and "weak form"

Phát âm dạng mạnh (strong form) và dạng yếu (weak form) không phải là một khái niệm xa lạ đối với những người học tiếng Anh, thế nhưng bạn có tự tin là mình nắm vững các nguyên tắc căn bản nhất của dạng này không? | Strong form and weak form trong tiếng anh Phát âm dạng mạnh strong form và dạng yếu weak form không phải là một khái niệm xa lạ đối với những người học tiếng Anh thế nhưng bạn có tự tin là mình nắm vững các nguyên tắc căn bản nhất của dạng này không Trong tiếng Anh có những từ ngữ không mang ngữ nghĩa mà chỉ có giá trị về mặt chức năng ngữ pháp còn gọi là function words từ chức năng bao gồm liên từ conjunction giới từ preposition và trợ động từ auxiliary verb . Một số liên từ giới từ hoặc đại từ có dạng phát âm mạnh và yếu như sau Word Strong form Weak form The ỗi - Đứng trước nguyên âm Ex Hoa have bought the apples. ỗe - Đứng trước phụ âm Ex I dislike the man. But bAt Ex I m but a fool. bet Ex My friend is very pretty but is not enough intelligent. That ỗ t - Đóng vai trò là đại từ hay tính từ chỉ định. Ex That is Hoa s book. Đó là quyển sách của Hoa. That girl is very beautiful. Cô gái kia rất xinh. ỗet - Làm đại từ quan hệ. Ex I think that we should improve quality of services a lot. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nâng cao chất lượng các dịch vụ nhiều hơn nữa. Does dez

TỪ KHÓA LIÊN QUAN