TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU ĐỘT MAU (2 tiết )

HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. -Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. -Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận. II/ Đồ dùng dạy- học: -Tranh quy trình khâu mũi đột mau. -Mẫu khâu đột mau được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa, vải khác màu mũi khâu dài 2cm, một số sản phẩm có đường may bằng máy hoặc đường khâu đột mau và mẫu khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường của bài 4. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh. | KHÂU ĐỘT MAU 2 tiết I Mục tiêu -HS biết cách khâu đột mau và ứng dụng của khâu đột mau. -Khâu được các mũi khâu đột mau theo đường vạch dấu. -Rèn luyện tính kiên trì cấn thận. II Đồ dùng dạy- học -Tranh quy trình khâu mũi đột mau. -Mau khâu đột mau được khâu bằng len hoặc sợi trên bìa vải khác màu mũi khâu dài 2cm một số sản phấm có đường may bằng máy hoặc đường khâu đột mau và mẫu khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường của bài 4. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải trắng hoặc màu kích 20 x30cm. Len hoặc sợi khác màu vải. Kim khâu len thước kẻ phấn vạch. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Khâu đột mau. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu đường khâu đột mau hướng dẫn HS quan sát các mũi chỉ trên mặt phải mặt trái của mẫu và kết hợp với quan sát 1b SGK để trả lời câu hỏi về mũi khâu đột mau. Em hãy nhận xét đặc điểm các mũi khâu đột mau ở mặt trái và phải đường khâu -Có thể vẽ phóng to hình mũi khâu đột -Chuấn bị đồ dùng học tập -HS quan sát và trả lời. mau để giúp HS hiểu rõ hơn đặc điểm của mũi khâu đột mau. -HS quan sát. -GV giới thiệu đường may bằng máy hướng dẫn HS quan sát so sánh và đặt câu hỏi để HS nêu sự giống khác nhau của đường khâu đột mau và đường khâu may bằng máy khâu. -HS trả lời sự giống và khác nhau. -GV kết luận về đặc điểm của đường khâu đột mau ở mặt phải đường khâu các mũi khâu đột mau dài bằng nhau và nối tiếp nhau giống như các mũi may bằng máy khâu. Ở mặt trái mũi khâu sau lấn lên 1 2 mũi khâu trước. -HS lắng nghe. -GV gợi ý cho HS rút ra khái niệm -HS rút ra khái niệm khâu đột mau theo khâu đột mau từ đặc điểm đường khâu. -GV hướng dẫn HS quan sát so sánh về độ khít độ chắc chắn của đường khâu ghép hai mép vải và bằng mũi khâu đột mau. Từ đó GV có thể nêu ứng dụng của khâu đột mau là khâu được đường .