TAILIEUCHUNG - Sử dụng V-ing, to + verb

1. Sử dụng Verb-ing Một V-ing có thể được dùng để nối hai câu có cùng chủ ngữ trở thành một câu bằng cách biến động từ của câu thứ nhất thành dạng V-ing, bỏ chủ ngữ và nối với câu thứ hai bằng dấu phảy. | Sử dụng V-ing to verb để mở đầu một câu 1. Sử dụng Verb-ing Một V-ing có thể được dùng để nối hai câu có cùng chủ ngữ trở thành một câu bằng cách biến động từ của câu thứ nhất thành dạng V-ing bỏ chủ ngữ và nối với câu thứ hai bằng dấu phảy. Ví dụ The man jumped out of the boat. He was bitten by a shark. After jumping out of the boat the man was bitten by a shark. Khi sử dụng loại câu này cần hết sức lưu ý rằng chủ ngữ của mệnh đề chính bắt buộc phải là chủ ngữ hợp lý của mệnh đề phụ. Khi hai mệnh đề không có cùng chủ ngữ người ta gọi đó là trường hợp chủ ngữ phân từ bất hợp lệ. SAI After jumping out of the boat the shark bit the man. Chúng ta ngầm hiểu là chủ ngữ thật sử của hành động nhảy khỏi thuyền là the man chứ không phải the shark Để đảm bảo không nhầm lẫn ngay sau mệnh đề verb-ing ta nên đề cập ngay đến danh từ làm chủ ngữ cho cả hai mệnh đề. Thông thường có 6 giới từ đứng trước một V-ing mở đầu cho mệnh đề phụ đó là By bằng cách bởi upon after sau khi before trước khi while trong khi when khi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN