TAILIEUCHUNG - Mẫu số S70-SN

Mẫu số S70-SN về Sổ theo dõi chi phí trả trước | Đơn vị : Mẫu số S70-SN (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC Loại phân bổ: (công cụ, dụng cụ) Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số phải phân bổ Số phân bổ từng năm Các đối tượng sử dụng Số hiệu Ngày, tháng Năm Năm Năm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Người lập biểu (Ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Ký, họ tên) Ngày tháng năm 200 Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) 2