TAILIEUCHUNG - Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào?

Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một số quy tắc đơn giản giúp bạn có thể lựa chọn các thì để sử dụng cho chính xác. | Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một số quy tắc đơn giản giúp bạn có thể lựa chọn các thì để sử dụng cho chính xác. 1 Thói quen hàng ngày hoặc các trạng thái cô định thường xuyên Sử dụng hình thái đơn giản của động từ Ví dụ I live in London. Tôi sống ở London Câu này nói lên một sự thật là Tôi luôn sông tại London London là nơi có chỗ ở của tôi. I lived in the countryside when I was a child. Tôi sống ở nông thôn khi còn bé Câu này chỉ một trạng thái kéo dài trong quá khứ. 2 Những trạng thái tạm thời hoặc đang xảy ra sử dụng hình thái tiếp diễn của động từ Ví dụ I m working as a secretary at the moment. Tại thời điểm này tôi đang làm việc như một thư ký.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN