TAILIEUCHUNG - Tài liệu Sử dụng đúng 'That' và 'Which'

Sử dụng đúng "That" và "Which" Mệnh đề quan hệ là một vấn đề ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng Anh, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng và phận biệt được các loại mệnh đề. Trong bài viết này, VietnamLearning sẽ giúp bạn phân biệt được hai loại mệnh đề với "That" và "Which". | Sử dụng đúng That và Which Mệnh đề quan hệ là một vấn đề ngữ pháp khá quan trọng trong tiếng Anh nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng và phận biệt được các loại mệnh đề. Trong bài viết này VietnamLearning sẽ giúp bạn phân biệt được hai loại mệnh đề với That và Which . Mô tả sự vật với That và Which That đứng ở đầu mệnh đề hay nhóm từ cung cấp thông tin hạn định thường là để phân biệt chủ thể này với chủ thế khác. Ví dụ . Knock on the door that is red Hãy gõ vào cánh cửa màu đỏ - có rất nhiều cánh cửa nhưng cái mà người nói nhắm tới là cánh cửa màu đỏ chứ không phải là cái nào khác. Which đứng đầu mệnh đề để cung cấp thông tin thêm. Mệnh đề đó không cần thiết cho ý nghĩa của câu do đó có dấu phẩy đứng trước. Ví dụ . Knock on the door which is red - chỉ có duy nhất một cánh cửa và nó màu đỏ Ngoài ra có các ví dụ sau . Open a franchise in the city that is closest to Chicago - có rất nhiều thành phố khả dĩ nhưng ta đang nói đến ở đây là thành phố gần với Chicago .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN