TAILIEUCHUNG - Mẫu số S11-H

Biểu mẫu số S11-H về Sổ quỹ tiền mặt | Bộ (Sở): Mẫu số S11-H Đơn vị : SỔ QUỸ TIỀN MẶT Tài khoản :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Thu Chi Tồn Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Thủ quỹ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2