TAILIEUCHUNG - Mẫu số S03 a-H

Mẫu số S03 a-H về sổ nhật kí chung | Bộ, (Sở) : . Mẫu số : S03 a -H Đơn vị : (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI Đã ghi sổ cái STT dòng Số hiệu tài khoản đối ứng SỐ PHÁT SINH Số hiệu Ngày tháng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Số trang trước chuyển sang Cộng chuyển sang trang sau - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên: Họ tên: Họ tên: 2