TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định"

Biểu mẫu "Sổ ghi tăng tài sản cố định" | Bộ (Sở): Đơn vị : SỔ GHI TĂNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Từ ngày :. Đến ngày : STT Chứng từ Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Nước sản xuất Năm sản xuất Năm sử dụng Số hiệu TSCĐ Giá trị ghi tăng Số Ngày Loạ i: Cộng loại Tổng cộng Lập, ngày tháng năm Người lập sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2