TAILIEUCHUNG - Mẫu số S02S-H

Biểu mẫu số S02S-H về Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ | Bộ (Sở): Mẫu số S02B-H Đơn vị : SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Từ ngàyĐến ngày Chứng từ ghi sổ Số tiền Ghi chú Ngày Số CT Kèm theo : chứng từ gốc Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2