TAILIEUCHUNG - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 1

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 1 Trong một câu tiếng Anh, chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số (số ít hay số nhiều) The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều | Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 1 Trong một câu tiếng Anh chủ ngữ và động từ phải phù hợp với nhau về ngôi và số số ít hay số nhiều The worker works very well. số ít số ít The workers work very well. số nhiều số nhiều Các trường hợp chủ ngữ đứng tách khỏi động từ Trong câu tiếng Anh có nhiều trường hợp rất khó xác định được đâu là chủ ngữ của câu do chủ ngữ và động từ không đi liền với nhau. The boys in the room are playing chess. Thông thường trong các trường hợp đó một ngữ giới từ một giới từ mở đầu và các danh từ theo sau - in the room thường nằm giữa chủ ngữ và động từ. Các ngữ giới từ này không ảnh hưởng đến việc chia động từ. The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly. Chú ý rằng trong các ví dụ trên các danh từ nằm trong ngữ giới từ đều trái ngược với chủ ngữ về số ít số nhiều nhưng động từ luôn được chia theo chủ ngữ chính. Các cụm từ sau cùng với các danh từ đi theo sau nó tạo nên hiện tường đồng chủ ngữ. Chúng đứng giữa chủ ngữ và động từ phân tách khỏi 2 thành phần đó bởi dấu phảy. Chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến việc chia động từ. accompanied Together with along with as well as by Mary along with her manager and some friends is going to a party tonight. Mr. Robbins accompanied by her wife and children is arriving tonight. Nếu 2 danh từ làm chủ ngữ nối với nhau bằng and thì động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN