TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"sổ chi tiết thuế GTGT"

Biểu mẫu về sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM Từ ngàyĐến ngày. Loại thuế :.Tài khoản : Chứng từ Diễn giải Được miễn giảm Đã miễn giảm Ngày Số Cộng Tổng cộng Người lập Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 2