TAILIEUCHUNG - Mẫu số: S51-H

Biểu mẫu về Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng) | Bộ, Sở : . Mẫu số: S51 -H Đơn vị : (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG ) Loại hoạt động : . Tên sản phẩm ( hàng hoá dịch vụ ) : . Đơn vị tính . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI DOANH THU BÁN HÀNG GHI CHÚ Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên: Họ tên: Họ tên: 2