TAILIEUCHUNG - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 2

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 2 Các danh từ tập thể Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít, do vậy các đại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít. | Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ -phần 2 Các danh từ tập thể Đó là các danh từ ở bảng sau dùng để chỉ 1 nhóm người hoặc 1 tổ chức nhưng trên thực tế chúng là những danh từ số ít do vậy các đại từ và động từ theo sau chúng cũng ở ngôi thứ 3 số ít. Congress Organization Government family team jury group army majority committee club minority class crowd public The committee has met and it has rejected the proposal. The family was elated by the news. The crowd was wild with excitement Congress has initiated a new plan to combat inflation. The organization has lot many members this year. Our team is going to win the game. Tuy nhiên nếu các thành viên trong nhóm đang hoạt động riêng rẽ động từ sẽ chia ở ngôi thứ 3 số nhiều Congress votes for the bill. Quốc hội bỏ phiếu cho dự luật gồm tất cả mọi người Congress are discussing about the bill. Quốc hội đang tranh luận về dự luật tức là một số tán thành một số phản đối. Thi TOEFL không bắt lỗi này . Danh từ majority được dùng tuỳ theo thành phần sau nó để chia động từ The majority singular verb The majority of the plural noun plural verb The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent. The police the sheep the fish plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN