TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 38

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 38', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Khi hoàn thành ta sẽ thu được những file có dạng tương tự như sau Trong đó các file VOB có dung lượng lớn nhất và là phần chứa nội dung bộ film. Bây giờ quay trở lại cửa sổ chính của IfoEdit dùng nút Open ở góc trái phía dưới để chọn file mà tôi đã upload ở trong gói phần mềm khi có một cửa sổ warning hiện ra hãy chọn cancel. Trong cửa sổ phân tích file IFO vừa mở ra chọn VTS_PGCITI VTS_PCG_1 - c XDUCUXENTs AN SETTINSs DENISE DESKIOF VTs_ol_0 1ED VTSIJiAI -Video Title ETI_SREII -Video Title - VTS_FGCITI -Video Title ii H - _ -L - _ - 881 VTS1Í_FGCI_UI -Video Title VTS_IMAFIĨ -Video Title VTSE_C_AĐT -Video Title VTSM_TOBU_A MAE -Video Title VTS c ADT -Video Title Set Information Kanegment Table Set Title search pcititer Tsble ETTJ Set Program Chain Information Table Set Menu ESDI Unit Table Set Time Map Table Set-Kenu Cell Address Table Set-Eenu VOEU Address Map Table Set Cell Address Table Tìm tới mục subtitle color trên thanh công cụ chọn Copy colors from this PCG. Copy Colors from tills PGC Paste Colors into this PGC Lại dùng nút Open lần này mở file vừa tạo được ở phần trên. chọn VTS_PGCITI VTS_PCG_1 sau đó tìm tới mục subtitle color trên thanh công Copy Colors from tills PGC cụ chọn Paste colors into this PCG. Paste Colors into tills PGC Cuối cùng nhấn Save ở cạnh nút Open để lưu file vừa thay đổi. ảnh đĩa và ghi đĩa DVD Bây giờ ta đã có thể xóa hết những file m2v AC3 sup vì chúng không còn cần thiết và ta sẽ có đủ không gian đĩa cứng cho việc tạo file ảnh. Tạo một thư mục bất kỳ ví dụ nó têm là 2 thư mục con có tên là VIDEO_TS và tất cả những file IfoEdit tạo được vào thư mục VIDEO_TS Chạy chương trình ImgTool tìm đường dẫn tới thư mục MYDVD chọn đường dẫn để lưu ảnh đĩa chọn Colume ID. Chọn Image để tiến hành dựng đĩa ảo với định dạng ISO. Cuối cùng dùng một phần mềm ghi đĩa