TAILIEUCHUNG - Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT

Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ban hành hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. | Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@ Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 10:34:33 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN