TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản"

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản | Bộ (Sở) : Đơn vị : SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TÀI KHOẢN Tài khoản :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Object 2