TAILIEUCHUNG - Sự khác biệt giữa "Look", "Watch" và "See

Sự khác biệt giữa "Look", "Watch" và "See" Sự khác biệt giữa "Look", "Watch" và "See" Look, See và Watch là những động từ dường như có vẻ giống nhau, đều nói về những cách khác nhau khi dùng tới mắt để nhìn. Tuy nhiên có hai sự khác biệt rất quan trọng, tùy thuộc vào việc bạn chủ định nhìn hay xem và bạn chăm chú tới đâu. | Sự khác biệt giữa Look Watch và See Sự khác biệt giữa Look Watch và See Look See và Watch là những động từ dường như có vẻ giống nhau đều nói về những cách khác nhau khi dùng tới mắt để nhìn. Tuy nhiên có hai sự khác biệt rất quan trọng tùy thuộc vào việc bạn chủ định nhìn hay xem và bạn chăm chú tới đâu. Khi chúng ta nói see chúng ta thường nói vê những thứ mình không thể tránh không nhìn thấy chẳng hạn chúng ta có câu I opened the curtains and saw some birds outside - Tôi kéo rèm cửa sổ và trông thấy mấy con chim ở bên ngoài. Như vậy có nghĩa là chúng ta không chủ định nhìn xem ngắm những con chim đó mà chỉ là do mở cửa thì trông thấy chúng. Tuy nhiên khi chúng ta dùng động từ look chúng ta đang nói về việc nhìn một cái gì có chủ định. Do vậy có thể nói This morning I looked at the newspaper - Sáng nay tôi xem báo và có nghĩa là tôi chủ định đọc báo xem báo. Khi chúng ta watch - theo dõi xem - một cái gì đó tức là chúng ta chủ động nhìn nó một cách chăm chú thường là vì có sự chuyển động trong đó. Ví dụ I watched the bus go through the traffic lights - Tôi nhìn theo theo dõi chiếc xe buýt vượt đèn đỏ hay I watch the movie - Tôi xem phim. Và ở đây diễn ra ý chúng ta chủ định muốn nhìn xem theo dõi và nhìn một cách chăm chú. Thông .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN