TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu"Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng"

Biểu mẫu về Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng | Bộ (Sở): Đơn vị : SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG Đối tượng :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Account 2