TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai"

Biểu mẫu: " Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai" | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ngày .tháng .năm BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI - Căn cứ đề nghị của : ngày .tháng năm .Sở Địa chính tỉnh (thành phố): đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai. Thành phần gồm: 1 2. Nhận xét đánh giá 1. Về vị trí địa điểm công trình: - Là phù hợp với quy hoạch (lý do?) - Không phù hợp với quy hoạch (lý do?) 2. Về quy mô đất: - Là phù hợp vì: - Không thích hợp vì: 3. Về hiện trạng khu đất: Loại đất: 4. Về giá thuê đất: 5. Những vấn đề cần xử lý: - Đền bù, giải toả: - Những tồn tại, vướng mắc, biện pháp giải quyết: 6. Kết luận, kiến nghị: GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH (Ký tên, đóng dấu)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN