TAILIEUCHUNG - Mẫu số S63-H

Biểu mẫu về Sổ chi tiết chi dự án | Bộ (Sở): Mẫu số S63-H Đơn vị : SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN Nguồn kinh phí :. Chương :.Loại :.Khoản :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải Tiểu mục Ghi nợ TK 662 Ghi có TK 662 Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG