TAILIEUCHUNG - Big Bang/ Vũ Trụ/ Máu/ Máu Đỏ

Trong bài dưới đây, có dùng chữ "rubriblasts" (tb mẹ máu đỏ) - Danh từ cuả máu lắm khi rất khó hiểu cho người đi học lúc đầu, bởi vì để mô tả một trạng thái, môt. tế bào, nhiều khi có lắm tên. Chẳng hạn chữ "rubriblast" (đọc như tiếng Việt : ru-bri-blas-t) ngày nay ít người dùng, chữ Rubri từ Latinh, (Rubrum) có nghiã là "đỏ". Chữ thông dụng hơn, gọi là "Erythroblast", chữ này dễ đọc hơn (đọc : ê-rít - trô blas-t), đỡ lúng túng hơn, nhưng cũng có nghiã như thế. Erythro- có nghiã. | Big Bang Vũ Trụ Máu Máu Đỏ Trong bài dưới đây có dùng chữ rubriblasts tb mẹ máu đỏ - Danh từ cuả máu lắm khi rất khó hiểu cho người đi học lúc đầu bởi vì để mô tả một trạng thái môt. tế bào nhiều khi có lắm tên. Chẳng hạn chữ rubriblast đọc như tiếng Việt ru-bri-blas-t ngày nay ít người dùng chữ Rubri từ Latinh Rubrum có nghiã là đỏ . Chữ thông dụng hơn gọi là Erythroblast chữ này dễ đọc hơn đọc ê-rít - trô -blas-t đỡ lúng túng hơn nhưng cũng có nghiã như thế. Erythro- có nghiã là đỏ nhưng lại bắt nguồn từ Greek erythros . Cho nên toàn tiền trình vũ trụ cuả tế bào máu đỏ từ khi sinh đến lúc diệt gọi là erythron . Diệt rồi lại sinh cơ thể lấy lại những chât cuả máu đỏ khi đã chết - chẳng hạn sắt - iron- để tạo ra tế bào máu đỏ mới . Chu kỳ sinh diệt cứ thế tiếp tục cho tât cả các lọai tế bào trong trời đất. Làm cho vấn đề càng khó hiểu hơn cho y sĩ ngoài ngành nay có khuynh hướng gọi tế bào đó rubriblast hay erythroblast là normoblast ngày nay có lẽ chả ai đọc rubriblast nưã có lẽ duới 50 đọc erythroblast có lẽ trên 50 đọc normoblast . Tức là tất cả các chữ đó đều chỉ một thứ tế bào máu khi còn ở trong tủy. Và sự trưởng thành của tb máu đỏ từ tủy trở ra máu ngoại biên cho đến khi tb máu đỏ chết về nghiã địa cuả nó có thể nhớ thuộc lòng như sau từ lúc sơ khai nhất trong tủy cho đến truởng thành rồi ra máu ngoại biên peripheral blood Pronormoblast - Basophilic normoblast - Polychromatic normoblast - Orthochromatic normoblast - Reticulocyte Giai đoạn Pronormoblast và basophilic normoblast chiếm độ 60 giờ Polychromatic normoblast chiếm 30 giờ Orthochromatic normoblst 50 giờ Reticulocyte 40 giờ rồi sau đó trưởng thành ra máu ngoại biên. Nhưng dĩ nhiên ta phải hỏi ai đẻ ra Pronormoblast Hệ thống mặt trời ta nói theo Tàu Thái duơng hệ sinh ra trong một galaxy. Trước đây hơn 50 năm ai cũng tuởng chỉ có một galaxy nhưng sau đó mới biết là có hàng tỷ galaxies. Truớc đó ai cũng tưởng vũ trụ đứng nguyên static nhưng sau đó mới biết là các galaxies cứ thế bành trướng cứ thế bay