TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành"

Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ­UB­ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) . Số: /__ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố (Kèm theo Giấy phép xây dựng số:. do :cấp ngày :.) - Ngày kiểm tra : - Địa điểm kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra : 1. Hiện trạng công trình : - Công trình : - Số tầng : Chiều cao công trình : m - Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế : 2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng : 3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có) : 4. Các vấn đề khác : - Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số : Ngày (theo mẫu 16, Quyết định :/2003/QĐ-UB) - Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số : Ngày của : - Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số : Ngày của : - Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số : ngày của ủy ban nhân dân CHỦ ĐẦU TƯ (ký và ghi rõ họ và tên) CÁN BỘ KIỂM TRA (ký và ghi rõ họ và tên) KẾT LUẬN Diện tích sàn xây dựng được công nhận : Diện tích sàn xây dựng vi phạm : (nếu có) Ghi chú : (nếu có) Tp. Hồ Chí Minh, ngày. tháng năm GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) (Ký tên, đóng dấu) 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: __/2004/QĐ-UB ngày/_/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố --------------- ------------------------------------------------------------

TỪ KHÓA LIÊN QUAN