TAILIEUCHUNG - Mẫu số S52-H

Biểu mẫu về Sổ chi tiết các khoản thu | Bộ (Sở) : Mẫu số S52-H Đơn vị : SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU (CÁC KHOẢN THU KHÁC : PHÍ, LỆ PHÍ) Tên khoản thu :. Từ ngày :. Đến ngày : Chứng từ Diễn giải Số tiền Số Ngày Sử dụng Thu Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2