TAILIEUCHUNG - Mẫu số: S43-H

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản) | Bộ, Sở : . Mẫu số: S43 -H Đơn vị : (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN) - Loại hoạt động : . - Tên sản phẩm, dịch vụ hoặc tên công trình : . Ngày tháng ghi sổ CHỨNG TỪ DIỄN GIẢI TỔNG SỐ GHI NỢ TÀI KHOẢN GHI CÓ TÀI KHOẢN Số hiệu Ngày tháng Chia theo khoản mục chi phí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Số dư đầu kỳ Cộng -Cộng tháng -Luỹ kế từ đầu quý -Số dư cuối kỳ -Luỹ kế từ đầu năm - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên: Họ tên: Họ tên: 2