TAILIEUCHUNG - Mẫu số: S03b-H

Biểu mẫu về sổ cái dùng cho hình thức kế toán nhật kí | Bộ, (Sở) : . Mẫu số: S03 b-H Đơn vị : (Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) Năm : . Tài khoản : . Số hiệu : . Ngày tháng ghi sổ DIỄN GIẢI NHẬT KÝ CHUNG Số hiệu TK đối ứng SỐ TIỀN GHI CHÚ Số trang STT dòng Nợ Có 1 2 3 4 5 6 7 8 Số dư đầu kỳ Số phát sinh tháng Số dư cuối kỳ - Sổ này có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ : Lập, ngày tháng năm Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký) (Ký) (Ký tên, đóng dấu) Họ tên : Họ tên : Họ tên : 2