TAILIEUCHUNG - Bài 9 - Xây dựng biểu đồ trong phần mềm MapInfo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 9 - Xây dựng biểu đồ trong phần mềm MapInfo | Hướng dẫn thực tập GIS - Bài 9 - Xây dựng biểu đồ trong phần mềm MapInfo Bài 9 Biểu đồ trong MapInfo TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Các phương pháp thành lập biểu đồ đồ thị trong MapInfo. F Thể hiện các biểu đồ. KIẾN THỨC LIÊN QUAN J Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS J Các phương pháp thành lập biểu đồ. PHẦN LÝ THUYẾT 1. Tổng quan về các loại biểu đồ 2. Tạo biểu đồ 3. Sửa chữa biểu đồ 4. Chỉnh sửa các loạt biểu đồ Individual Graph Series 5. Các ví dụ biểu đồ 6. Chọn lựa trong biểu đồ và các Table 7. Lưu biểu đồ 8. Các biểu đồ mẫu và các tập tin hỗ trợ Other Support Files 1. Tổng quan về các loại biểu đồ Graph Chức năng tạo biểu đồ trong MapInfo cho phép chúng ta tạo ra vô số các loại biểu đồ khác nhau từ những biểu đồ cột 3 chiều tới những biểu đồ tròn pie . Mỗi một kiểu biểu đồ trong nó gồm một tập hợp các chức năng giúp chúng ta tùy ý làm nổi bật những đặc thù của thông tin hay có thể tạo những biểu đồ đẹp. Gồm 10 loại biểu đồ khác nhau. Mỗi một loại có ít nhất một biểu đồ mẫu dùng để tạo biểu đồ mỗi kiểu biểu đồ mô tả dưới đây. Những biểu đồ ba chiều 3D 98 Hướng dẫn thực tập GIS - Bài 9 - Xây dựng biểu đồ trong phần mềm MapInfo Biểu đồ 3D là các biểu đồ không gian 3 chiều. Phần lớn các lựa chọn trong mẫu 3D làm biến đổi hình thức biểu đồ chọn một trong các kiểu dưới. Mỗi lần tạo một biểu đồ chuẩn khi thay đổi các lựa chọn ta có thể tinh chỉnh các biểu đồ đặc biệt là góc nhìn ba chiều. 3D bar- Biểu đồ cột thích hợp vẽ biểu đồ 3 chiều. 3D Floating Cube - Thể hiện cho từng giá trị thể hiển như khối nhỏ. Giá trị được biểu diễn như vị trí các khối này trên biểu đồ. Những khối có giá trị cao sẽ nổi float trong biểu đồ. 3D Floating Sphere - giống với 3D Floating Cube ngoại trừ mỗi giá trị đo được hiển thị dạng hình cầu. 3D Line - Các giá trị hiển thị dạng đường liên tục. 3D Pyramid - Giá trị thể hiện dạng biểu đồ hình chóp. 3D Round - Biểu đồ này giống như biểu đồ 3D Bar trừ khi các giá trị hiển thị các cột trụ. Biểu đồ diện tích Area Graphs Area graph cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN