TAILIEUCHUNG - Mẫu số:B02-3H

Biểu mẫu Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ | Bộ, (Sở): . Mẫu số: B02 -3H Đơn vị: QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ, VỐN SỬA CHỮA LỚN SỬ DỤNG TRONG KỲ Tháng: S T T Tên công trình và hạng mục công trình Mã số Tổng dự toán được duyệt Số vốn đã thực hiện luỹ kế đến cuối năm trước Số vốn được sử dụng Số vốn đã được sử dụng Khối lượng xây dựng và sửa chữa lớn hoàn thành Giá trị khối lượng công trình hoàn thành đủ điều kiện cấp phát Tổng số Trong đó NSNN Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Kỳ báo cáo Luỹ kế từ đầu năm Tổng số Trong đó NSNN Tổng số Trong đó NSNN Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó Tổng số Trong đó XL TB XL TB XL TB XL TB XL TB XL TB A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Số đề nghị quyết toán (viết bằng chữ) : Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký , họ tên, đóng dấu) 2