TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên

Biểu mẫu về quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên | [TÊN ĐƠN Vị] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ] - Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Quốc hội thông qua ngày [NGAY]); - Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 – 11- 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức; - Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông (bà) [TÊN] về việc [NỘI DUNG CÔNG VIỆC] - Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước. Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng (đơn vị, phòng, ban có nhân viên vi phạm) và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. THỦ TRƯỞNG