TAILIEUCHUNG - Chương 12: Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập và các phương pháp phân tích

Xét một cách tuyện đối trong các điều kiện thực tế, tất cả các mạch điện và từ đều không tuyến tính. Các mạch chỉ được coi là tuyến tính khi dòng điện và điện áp có trị số trong một phạm vi hạn chế nào đó lúc dó các thông số đặc trưng R,L,C là hằng số. | Giáo trình Cở sở Kỹ thuật điện II Trang 1 CHƯƠNG 12 MẠCH ĐIỆN PHI TUYẾN Ơ CHE ĐỘ XẠC LẬP VA CAC PHƯƠNG PHAP PHÂN TÍCH Ạ. CAC khai niệm - Xẽt một cách tuyệt đối trong các điều kiện thực tế tất ca các mạch điện và từ đều khống tuyến tính. - Các mạch chỉ đừỢc coi lá tuyến tính khi dong điện vá điện áp co trị số trong một phám vi hán chệ náo đo luc đo các thống số đặc trừng R L C lá hằng số. Thất vấy khi dong điện quá lỢn thì vất dấn sẽ bị phát nong đừá đện sự biện đố i đốt ngốt củá điện trỢ sáu đo gấy nện sự biện đố i tráng thái vất ly củá no nhừ sự nong cháy củá vất liệu .VỢi điện áp quá cáo lám cho các tính chất củá điện mối các tu điện bị phá huy. 1. Định nghĩa phần tử phi tuyến mạch phi tuyến. 1. Phấn từ phi tuyện Lá phấn từ má phừỢng trình tráng thái củá no lá mốt phừỢng trình vi tích phấn phi tuyện liện hệ các biện. Ví du PhừỢng trình tráng thái củá cuốn dấy phi tuyện tu điện phi tuyện điện trỢ phi tuyện nhừ sáu ul L Ĩl ĩ l uc C uc u c ur R i i lá phấn từ má các thống số đặc trừng củá no lái phu thuốc váo biện số nhừ L ìl C uc R ir . Khác mách tuyện tính lá L c R const. 2. Mách phi tuyện Lá mách trong đo co phấn từ phi tuyện ừng vỢi hệ phừỢng trình vi phấn phi tuyện từc hệ phừỢng trình vi phấn co hệ số biện đố i theo biện. Ví du mách phi tuyện gốm L i _C u _r i nối tiệp váo nguốn ẽ t co phừỢng trình _ . 1 c. r i i L i i J idt e t 2. Biếu diến phần tử phi tuyến. 1. Hám đặc tính Quán hệ hám giừá hái biện đo quá trình trên mốt vung nằng lừỢng noi lện bán chất riệng củá vung nằng lừỢng đo goi lá hám đặc tính củá vung nằng lừỢng. Ví du Vung tiệu tán nằng lừỢng r i co quán hệ hám số giừá hái biện u i lá u r i .i u i vì r phu thuốc i nện u i lá đừỢng cong vỢi mách tuyện tính co r const nện u i lá đừỢng thằng . Vấy u i trên điện trỢ lá hám đằc tính củá điện trỢ phi tuyện goi lá đằc tính Vốn - Ampẽ. Đằc tính V-A các phấn từ phát nong đẽn sỢi đốt dung cu phát nong đỢn điệu liện tuc nhừ hình Đằc tính V-A dung cu chấn khống lám việc theo nguyện tằc sừ phong điện tỏá