TAILIEUCHUNG - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo (tiếp theo )

Tham khảo tài liệu 'bài 7 - lựa chọn dữ liệu trong phần mềm mapinfo (tiếp theo )', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hướng dân thực tập GIS - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo Bài 7 tiếp theo Chọn lựa SQL TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP Ê Nắm vững phương pháp lựa chọn dữ liệu Select SQL Select. Ê Cấu trúc dữ liệu GIS. Ê Tạo ra những dữ liệu mới Subset of a File . Ê Lưu trữ các chất vấn Ê Chất vấn mẫu. Ê Những cột dẫn xuất. Ê Tạo những cột định danh Creating Column Aliases Ê Gộp dữ liệu. Ê Nhóm sắp xếp theo cột. Ê Nối các Table sử dụng SQL. Ê Tìm thông tin trong cột dữ liệu-Sử dụng hàm InStr . Ê Chọn những bản ghi dữ liệu chẵn hay lẻ. KIẾN THỨC LIÊN QUAN Ê Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS Ê Những kiến thức qui ước bản đồ. PHẦN LÝ THUYẾT Tổng quan Trong chương trước chúng ta đã học làm cách nào tạo ra các chọn lựa trên màn hình sử dụng các công cụ như Radius Select và Boundary Select. Trong bài này chúng ta sẽ tạo các lựa chọn bằng sử dụng những chức năng của MapInfo Select and SQL Select. Thế nào là lựa chọn dữ liệu Lựa chọn sử dụng Query chất vấn Với chức năng Select sử dụng MapInfo chọn ra một tập hợp con của tập dữ liệu sử dụng lưu các tập con thành những lớp riêng biệt hay sử dụng trong phân tích dữ liệu. 69 Hướng dân thực tập GIS - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo Chức năng Select cho phép chất vấn dữ liệu trong một lớp dữ liệu. Cho phép chọn lựa những record và những đối tượng từ lớp tùy thuộc vào tiêu chuẩn lựa chọn trên thuộc tính của chúng. Ví dụ đưa ra công thức chất vấn với Select yêu cầu MapInfo Thể hiện chỉ những vùng ở đó nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 25oC Thể hiện vùng ở đó độ pH đất lớn hơn 7. Thể hiện vị trí những điểm quan trắc mưa có lượng mưa trung bình nhỏ hơn 1800mm năm. Những đối tượng được lựa chọn sẽ được đánh dấu trong cửa sổ Map hay trong Browser. MapInfo tạo những table tạm thời gọi là table Selection Query kết quả có bảng thuộc tính bản đồ như table khác. Table này chỉ có thể lưu trữ bằng File saved as thành một table riêng biệt. Ví dụ Ê Tỉnh nào của Việt Nam có diện tích lớn hơn 5000km2 Ê Trạm khí tượng nào nằm trong tỉnh Lai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN