TAILIEUCHUNG - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thực tập GIS Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo | Hướng dân thực tập GIS - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo Bài 7 Lựa chọn dữ liệu TÓM TẮT BÀI THỰC TẬP F Nắm vững phương pháp lựa chọn dữ liệu Select SQL Select. F Cấu trúc dữ liệu GIS. KIẾN THỨC LIÊN QUAN J Kiến thức Hệ thống thông tin địa lý-GIS J Những kiến thức qui ước bản đồ. PHẦN LÝ THUYẾT Lựa chọn dữ liệu là gì Những đặc điểm sự lựa chọn dữ liệu Thực hiện lựa chọn dữ liệu. Lựa chọn trên màn hình Bỏ lựa chọn đối tượng hay các bản ghi Những công cụ lựa chọn Tổng quan Chúng ta tìm hiểu những cách thức và ý nghĩa của việc lựa chọn các bản ghi trong table. Khi sử dụng MapInfo công việc thường xuyên sử dụng là chọn lựa dữ liệu. phần này giới thiệu về lựa chọn dữ liệu và các phương pháp sử dụng những công cụ từ Main Toolbar. Khái niệm sự lựa chọn dữ liệu MapInfo cho phép gán dữ liệu vào các đối tượng trên bản đồ Sức mạnh phân tích thực sự của nó là khả năng nhóm và tổ chức dữ liệu. Mỗi khi dữ liệu tổ chức theo nhóm với quan hệ logic với nhau chúng ta có thể phân tích nó dựa trên một hay nhiều cách khác nhau. 60 Hướng dân thực tập GIS - Bài 7 - Lựa chọn dữ liệu trong phần mềm MapInfo Ví dụ Chúng ta có một giỏ hoa quả. Chúng ta tổ chức xắp xếp chúng theo những nhóm khác nhau dựa trên một hay nhiều cách khác nhau Lấy tất cả táo vào một nhóm Lấy tất cả loại trái cây vào một nhóm oranges lemons grapefruit Lấy những hoa quả có Nguyên âm đứng đầu vào nhóm oranges apples apricots Có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể tạo ra các nhóm hoa quả. Một số loại hoa quả có thể nằm trong các nhóm khác nhau Trái cam oranges trong nhóm hoa quả và cũng trong nhóm bắt đầu với nguyên âm. Ngoài ra có thể chia nhóm theo nơi trồng chúng. Hoặc chúng ta chọn nhóm hoàn toàn ngẫu nhiên xếp táo chanh vào một nhóm và trái xeri và cam vào một nhóm khác. MapInfo cho phép tạo nhóm tương tự với dữ liệu chúng ta có. MapInfo qui những nhóm dữ liệu là những lựa chọn. Một sự lựa chọn là một tập con của dữ liệu được nhóm với nhau dựa trên một hay nhiều cách thức khác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN