TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 18

Start Cảm biến I2 đếm chai vào Khi đủ 3 chai 1 Cảm biến I2 đếm chai vào Khi đủ 6 chai 2 Công tắc hành trình S2 tác động 3 Công tắc hành trình S6 tác động 4 Công tắc hành trình S7 tác động 5 Công tắc hành trình S10 tác động 6 Công tắc hành trình S11 tác động 7 Công tắc hành trình S8 tác động 8 Set Y0 ( xy lanh chặn chai trước đi ra) Set Y2 ( xy lanh máng hứng dầu lùi lại, định vị cổ chai ) Set Y3 ( xy. | Chương 18 Sô đồ Graphcet điều khiển cum chiết 1 - Start Cam biến I2 đếm chai vao Khi đu 3 chai Lặp lai Set Y1 xy lanh chạn chai sau đi ra Cam biến I2 đếm chai vào __ Khi đu 6 chai 2 Cong tàc hành trình S2 tàc động D3 Cong tàc hành trình S6 tàc động Cong tàc hành trình S7 tàc động Cong tàc hành trình S10 __ tàc đọng 6 Cong tàc hành trình S11 __ tàc đông Cong tàc hành trình S8 tàc đọng 8 Cong tắc hanh trình S5 tac động 9- Cam biến I3 đếm chai ra khi đu 3 chai Sết Y0 xy lành chàn chài trước đi rà Sết Y2 xy lành màng hưng dàu lùi lài định vị co chài Sết Y3 xy lành vàn rot đi lến mô vàn Sết Y4 xy lành vàn phàn phoi đi xuống thong với vàn rot Sết Y5 xy lành bơm nhớt đi lến đày dàu vào chài RếSết Y3 xy lành vàn rot đi xuong đong vàn RếSết Y2 xy lành màng hưng dàu đi rà RếSết Y4 xy lành vàn phàn phoi đi lến thong vơi bình chưà dàu RếSết Y5 xy lành bơm nhớt đi xuong lấy dàu từ bình chưà RếSết Y1 xy lành chàn chài sàu lui lài chài di chuyến RếSết Y0 xy lành chàn chài trước lui lài chài vào vị trí rot Hình . Sơ đồ graphcet cụm chiết. . Sơ đồ graphcet điều khiển cụm đóng nắp. 2 Start Cam biến I4 đếm chai vào Khi co 1 chai Lắp lài Set Y7 xy lanh chặn chai saủ đi ra Cam biến I4 đếm chai vào Khi đủ 2 chai Cong tac hanh trình S14 tac động Set Y6 xy lành chắn chài trưđc đi rà Set Y8 xy lành động nàp đi xuống vàn nàp Định thì T 2s thđi giàn đe xy lành xoày vàn nàp xong. T 2s RếSết Y8 xy lanh đong nap đi lên Cong tắc hành trình S15 tác động Reset Y7 xy lành chàn chài sàu lui lài chài di chuyển Cam biến I5 đếm chai ra Khi co 1 chai 2 3 5 6 RếSết Y6 xy lanh chạn chai trưđc lủi lai Hình . Sơ đồ graphcet cụm đóng nắp . Lập trình PLC.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN