TAILIEUCHUNG - thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 17

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại PLC của nhiều hãng khác nhau (Mitsubishi, Siemens, Festo, Allen Bradley ) với các tính năng ngày càng được tăng cường nhằm cải thiện hiệu suất và chất lượng. Tuy nhiên, hầu hết các PLC cùng cỡ thì có chức năng tương đương nhau. Điểm khác nhau quan trọng nhất là ở phương pháp lập trình và ngôn ngữ lập trình, cùng với các mức độ về sự hỗ trợ của nhà sản xuất. Ở những dự án lớn sự hỗ trợ từ nhà sản xuất là rất quan trọng | Chương 17 Lựa chon PLC Hiện nay trên thị trường co rất nhiều loại PLC của nhiều hang khấc nhau Mitsubishi Siềmềns Fềsto Allền Bradlềy . vời cấc tính nang ngay cang đườc tang cường nham cai thiền hiều suất va chất lường. Tuy nhiền hau hết cấc PLC cung cờ thì cO chức nang tường đường nhau. Điềm khấc nhau quan trong nhất la ờ phường phấp lập trình va ngon ngữ lập trình cung vời cấc mức đo về sự ho trờ cua nha san xuất. ở những dự an lờn sự ho trờ từ nha sấn xuất la rất quan trong. Viềc chon PLC cua hang nao la do sự quền dung đoi vời PLC đo va hề thong điều khiền noi chung. Đoi vời những người co kinh nghiềm trong viềc thiết kế va lấp đất hề thong điều khiền thì thường vấn đề quan trong lai la sự vườt trọi về ky thuất va hiều suất hờn la sự ho trờ về thiết kế va lấp đất hề thong. Loại va cỡ PLC. Sự lựa chon nấy co thề thực hiền cung vời viềc lựa chon nhấ sấn xuất PLC. Khi xấc định quy mo hề thong PLC thì co một so điềm cấn nhấn xềt Yều cấu ngo vấo ra cấn thiết. n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional Loại ngõ vào ra. Dung lượng bõ nhớ. Toe đọ và khà nàng cua CPU và tạp lệnh. Tất cà càc yếu to tren phu thuọc làn nhàu dung lượng bọ nhớ cõ ràng buọc trực tiếp đến so lượng ngõ vào rà cung như kích thước chướng trình vì khi so lượng vào rà hày dung lượng bõ nhớ lớn thì tàc vu xử ly nhiếu hớn phức tàp hớn. Số lượng ngõ vào ra . So lượng ngõ vào rà cuà mõt hệ thõng PLC phài cõ khà nàng đàp ứng đu sõ đướng tín hiệu từ càm biện cung như đướng điếu khiến phàn cõng suất cho cớ cấu tàc đõng. Càc tín hiệu khõng những tuàn thếõ càc chỉ tiếu ky thuật cuà hệ thõng như vệ mức điện àp dõng tài tàn so đàp ứng mà con quàn tàm đốn càc đàc điệm sàu So lượng ngõ vào rà trện mõi mõđun hày trện PLC cõ sàn càc ngõ vào rà . Sự càch ly giữà phàn điệu khiện và phàn cõng suất điệu khiện cớ cấu tàc đõng. Nhu càu mớ rõng thệm khà nàng điệu khiện và làp đàt thệm ngõ vào rà. Dung lượng bõ nhô. created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN