TAILIEUCHUNG - Bài giảng côn trùng học - phần 1

Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên học chuyên ngành tìm hiểu về vấn đề côn trùng để phục vụ tốt cho việc học của mình | Vị trí của côn trùng trong giới Động vật Ch­¬ng 2: H×nh th¸i häc c«n trïng- Morphology Th©n thÓ chia ®èt, trªn c¸c ®èt kh«ng gièng nhau nµy cã mang nhiÒu chi phô còng ph©n ®èt. C¬ thÓ ®­îc bao bäc bëi mét líp vá cã chøa chitin (kitin) ®­îc coi nh­ lµ “bé x­¬ng ngoµi” (Exoskelett). Chóng lín lªn b»ng c¸ch lét x¸c. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh ch©n ®èt – Arthro poda Arthropoda Ch­¬ng 2: H×nh th¸i häc c«n trïng- Morphology Ch­¬ng 2: H×nh th¸i häc c«n trïng- Morphology . CÊu t¹o chung cña c¬ thÓ c«n trïng Ttr­ëng thµnh ph©n ®èt kh«ng ®Òu (Heternom), c¬ thÓ gåm nhiÒu ®èt, chia lµm ba phÇn lµ ®Çu, ngùc, bông (Caput, Thorax, Abdomen). §Çu mang mét ®«i r©u ®Çu, m¾t kÐp, m¾t ®¬n vµ bé phËn miÖng. Ngùc mang 6 ch©n (Hexapoda) vµ th­êng cã 4 hoÆc 2 c¸nh. Bông cã <= 11 ®èt vµ khóc cuèi Telson. Bông th­êng cã c¸c phÇn phô lµ l«ng ®u«i, ng¹nh vµ c¬ quan sinh dôc. Vá cutin (cã thµnh phÇn chñ yÕu lµ chitin) rÊt bÒn v÷ng. Cã c¸c lç thë th­êng n»m ë hai bªn s­ên. Ch­¬ng 2: H×nh th¸i häc c«n trïng- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG